บริการของเรา

รูปแบบการให้บริการ

 • มีทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม

 • รับบริการดูแลทั้งในสถานที่ของเราและที่บ้านของท่านเอง เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน

 • กายภาพบำบัดรายบุคคล

 • บริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ พร้อมข้อมูลบันทึกการดูแล, วัดไข้, vital sign และอาการอื่นๆของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน

 • แจ้งให้ญาติทราบเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และพาผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาล

 • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลผู้สูงอายุ

 • จัดเมนูอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย  รวมไปถึงอาหารปั่นตามสูตรของผู้สูงอายุแต่ละท่าน

 • ดูแลความสะอาดของร่างกาย การขับถ่ายและสุขอนามัยเฉพาะบุคคล

 • ดูแลเรื่องยาและการดูแลทางการแพทย์ตามการกำกับของแพทย์ของแต่ละบุคคล

 • ดูแลให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน

 • ดูแลให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทุกวันอย่างเหมาะสม ตามสภาพร่างกายของแต่ละท่าน

 • ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุทุกวัน เช่น การร้องเพลง เล่นเกม อ่านหนังสือ งานฝีมือ

บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม Tel. 084-116-3388  Line: puangjun   Facebook: facebook.com/porjainh Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์